LOGO Не е достатъчно да се говори за справедливост,
човек трябва да вярва в нея ...
И не е достатъчно да вярва в справедливостта,
човек трябва да се бори за нея ...

gb ru
Телефон: +359 52 600 650
Мобилен: +359 888 478 063

Адвокатска кантора „Атанасов&Партньори” е утвърдено име сред правните среди в страната. Опитът, натрупан през годините, личните качества, коректността и професионализма са гаранция за нашият авторитет и за доверието на нашите клиенти. Наши водещи принципи са компетентното и своевременно разрешаване на правните въпроси и пълната конфиденциалност на получената информация. Постигаме целите си не само, като печелим дела и решаваме проблеми, но и като даваме на доверителите си знания за техните права, задължения и отговорности и повишаваме тяхната правна култура. Това се превърна в наша запазена марка и същевременно в наша постоянна цел. Адвокатска кантора „Атанасов&Партньори” следва амбициозна програма в дългосрочен план за достъпност и разширяване на предлаганите юридически услуги.

Ние предлагаме широк спектър от правни услуги, в стремежа си да задоволим нуждите на своите клиенти и да защитим законните им права и интереси. Осъществяваме правни консултации и правна помощ на български и чуждестранни физически и юридически лица, процесуално представителство пред съдилищата и арбитражите в Република България, Предлагаме комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други организации. Работим предимно в областта на гражданското право и неговите клонове и отрасли – семейно право, наследствено право, вещно право, облигационно (договорно) право, трудово право, административно право и процес, административно-наказателно производство, търговско и корпоративно право, данъчно и осигурително право, международно частно право, енергийно право, застрахователно право, банково право, екологично право, митническо право, интелектуална собственост, заповедно производство, изпълнителен процес и други.

Адвокатска кантора „Атанасов&Партньори” разполага с офиси в гр.Варна и гр.София, като нашата мобилност и гъвкавост, както и изградената мрежа на ефективно и трайно сътрудничество с адвокати от цяла България ни позволяват да работим във всяка точка на страната. Кантората работи с партньорски кантори в Русия, Англия и други европейски страни.

ТАКСИ

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.