LOGO Не е достатъчно да се говори за справедливост,
човек трябва да вярва в нея ...
И не е достатъчно да вярва в справедливостта,
човек трябва да се бори за нея ...

gb ru
Телефон: +359 52 600 650
Мобилен: +359 888 478 063

Семейно право

Предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

Развод по взаимно съгласие или по общия исков ред – по вина или без произнасяне по вината;

Родителски права – спорове относно смяна на родителски права, лишаване, ограничаване или възстановяване на родителски права;

Режим на лични отношения между родители и деца, мерки относно личните отношения между внуци, баби и дядовци;

Издръжка – на деца и съпрузи, дела за първоначално определяне, за увеличаване на вече присъдена издръжка, изпълнителни дела за събиране по принудителен ред на издръжка;

Защита по Закона за защита от домашното насилие.

Собственост след развода – вещно-правни искове за имущество, придобито по време на брака;

По-голям дял от имущество, придобито по време на брака – съдебни искове и спогодби;

Брачни договори преди брака и по време на брака – изготвяне и регистрация;

Съгласие за пътуване на деца в чужбина – заместване съгласието на родителя със съдебно решение при извеждане на дете извън границите на Република България;

Разрешение от съда за разпореждане с имущество на непълнолетно лице.

Представителство на малолетни и непълнолетни лица при извършване на сделки.

Произход – установяване или оспорване на произход от дете.

Оспорване на бащинство, припознаване, искове за установяване на произход от бащата;

Осиновяване – пълно или непълно;

Запрещение – поставяне под запрещение и назначаване на настойничество, попечителство;

Екзекватура – признаване на чуждестранни съдебни решения за развод, родителски права, издръжка, режим на лични отношения, облигационни отношения и др.

Други казуси от материята.

ТАКСИ

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.