LOGO Не е достатъчно да се говори за справедливост,
човек трябва да вярва в нея ...
И не е достатъчно да вярва в справедливостта,
човек трябва да се бори за нея ...

gb ru
Телефон: +359 52 600 650
Мобилен: +359 888 478 063

Наследствено право

Предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

  • Правоприемство и  наследяване

  • Наследяване по закон, завещание, завет, права и задълженията на наследника върху наследственото имущество

  • Наследяване на дялове и акции в търговски дружества

  • Определяне на наследствени дялове.

  • Приемане или отказ от наследство

  • Управление на наследства

  • Запазена и разполагаема част от наследството.

  • Възстановяване на запазена част при завещание и дарение

  • Делба на наследствено имущество- извънсъдебна (доброволна) и съдебна.

  • Продажба на наследство

  • Отказ от наследство

  • Дарение и отмяна на дарение

  • Съставяне на завещания или завети

  • Нотариални завещания

  • Съхраняване на саморъчни завещания

  • Предоставяне на саморъчни завещания за съхранение от нотариус

  • Обявяване и изпълнение на завещания

  • Оспорване действителност на завещание по съдебен ред

  • Намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение при нарушаване на запазената част от наследството

  • Нотариални сделки – покупко-продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу издръжка и гледане, договор за доброволна делба и др.

  • Разваляне на договори за издръжка и гледане

  • Процесуално представителство пред съдебни инстанции и изпълнителни производства

  • Екзекватура - признаване на чуждестранни съдебни решения в областта на наследствените правоотношения

  • Други казуси от материята

ТАКСИ

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.