LOGO Не е достатъчно да се говори за справедливост,
човек трябва да вярва в нея ...
И не е достатъчно да вярва в справедливостта,
човек трябва да се бори за нея ...

gb ru
Телефон: +359 52 600 650
Мобилен: +359 888 478 063

Вещно право

Предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

 • Придобиване на право на собственост – правни сделки и наследяване, реституция, възстановяване собствеността върху земеделски земи, земи на ползватели и въводи във владение, обстоятелствена проверка по давностно владение

 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове - за продажба, дарение, замяна, прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане, за делба, за наем, за възлагане на строителство, за учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване, право на ползване, право на преминаване, договорни и законни ипотеки, за придобиване на имот по давност, съставяне на констативни нотариални актове и други.

 • Изготвяне и регистрация на договори за аренда в земеделието и за отдаване под наем на земеделски земи

 • Сделки с недвижими имоти - подготовка на документи, цялостно проучване и проверка на правото на собственост и статут на имота, проверка за наличие или отсъствие на вещни тежести или права на трети лица, върху конкретен недвижим имот, възбрани или други ограничения на собствеността или собственика. Представителство пред държавни и общински органи, в т.ч. Агенция по вписванията, Агенция по кадастър, Държавен архив и др. за снабдяване с необходимите за сделката документи - данъчни оценки, схеми, скици, удостоверения и други, както и за процедурите след изготвянето на нотариалния акт. Представителство пред нотариус и участие в нотариалното производство.

 • Делба на имущество - доброволна и съдебна делба на съсобствени имоти и вещи.

 • Защита правото на собственост - собственически и владелчески искове за възстановяване правото на собственост и за нарушено владение, за определяне на граници на имоти, за отстраняване неизрядни наематели и др. Обезпечения – запори и възбрани

 • Етажна собственост - управление на етажна собственост, представителство пред органите на етажната собственост, участие в общи събрания, представителство пред съд.

 • Управление на недвижими имоти и представителство пред общински и държавни органи, физически и юридически лица.

 • Наемни правоотношения – уреждане на възникнали спорове и претенции

 • Строителство в имоти – строежи и узаконяване на строежи, договори за възлагане на строителство, подробни устройствени планове и разрешения за строеж, представителство пред административни органи, съдилища, физически и юридически лица, регулация на имоти, прокарване на път, водоснабдяване, канализация и електричество, изменения в регулационни и кадастрални планове и карти и защита срещу такива, разрешаване на спорове и редица други

 • Изготвяне на договори, споразумения, пълномощни, удостоверения, декларации, нотариални покани, нотариални актове, завещания и всякакви други документи.

 • Процесуално представителство по гражданскоправни и административни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства при вещно-правни спорове

 • Екзекватура - признаване на чуждестранни съдебни решения за вещни права и облигационни отношения

 • Други казуси от материята

.

ТАКСИ

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.