LOGO Не е достатъчно да се говори за справедливост,
човек трябва да вярва в нея ...
И не е достатъчно да вярва в справедливостта,
човек трябва да се бори за нея ...

gb ru
Телефон: +359 52 600 650
Мобилен: +359 888 478 063

Трудово право

Предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

  • Трудово-правни въпроси на граждани и фирми, консултации по индивидуално и колективно трудово договаряне, правни становища

  • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, правилници за вътрешен трудов ред, заповеди за назначаване и преназначаване, за командировка, документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения и друга документация във връзка с трудовото правоотношение

  • Сключване и прекратяване на трудови правоотношения

  • Консултации на работници/служители по трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други;

  • Консултации на работодатели, във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други;

  • Съдействие и водене на преговори за извънсъдебно разрешаване на трудови спорове, между работодатели и служители/работници. Изготвяне на споразумения

  • Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения и съкращения, незаконни уволнения и възстановяване на работа, неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения по КТ, включително за трудова злополука и професионално заболяване, неизплатени командировъчни пари, невнесени осигурителни вноски, неизготвена документация и непопълнена трудова книжка, оспорване законноста на дисциплинарни наказания по КТ, реализиране на пълна или ограничена имуществена отговорност на работници/служители и др.

  • Екзекватура - признаване на чуждестранни съдебни решения в областта на трудовото законодателство

  • Други казуси от материята

ТАКСИ

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.