LOGO Не е достатъчно да се говори за справедливост,
човек трябва да вярва в нея ...
И не е достатъчно да вярва в справедливостта,
човек трябва да се бори за нея ...

gb ru
Телефон: +359 52 600 650
Мобилен: +359 888 478 063

Търговско и Корпоративно право

Предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

 • Учредяване и регистрация на търговски дружества във всички правно-организационни форми - Командитно дружество, Командитно дружество с акции, Събирателно дружество, Дружество с ограничена отговорност, Еднолично дружество с ограничена отговорност, Акционерно дружество, а също и регистрация на клонове търговски дружества, региострация на еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел сдружения и фондации, търговски представителства в България на чуждестранни юридически лица

 • Промени в обстоятелствата на регистрани дружества - прехвърляне на дружествени дялове и акции, прехвърляне на търговски предприятия, увеличение и намаление на капитал, апортни вноски, промени в дружествени договори и учредителни актове - смяна на седалище и адрес на управление, промяна в предмета на дейност, промяна на представителството и управлението, на правомощията на управителните органи, на членския състав, на правата на съдружниците/акционерите и др.

 • Преобразуване на търговски дружества сливане, вливане, отделяне, разделяне, прекратяване (ликвидация) на търговски дружества

 • Изготвяне на фирмена документация, свързана с ежедневната дейност на търговеца - търговски, трудови, граждански и други договори, договори за покупко-продажба на търговски предприятия или дружествени дялове, увеличаване и намаляване на капитала, апортни вноски, търговска продажба, договори за наем, аренда, изработка, договори за превоз, договори за спедиция, комисионни договори, лизингови договори, договори за търговско представителство и посредничество, запис на заповед, организация и провеждане на учредителни и общи събрания на съдружниците или акционерите, събрания на управителни и надзорни съвети, консултации и подготовка на документи за процедури по възлагане на обществени поръчки и редица други 

 • Обявяване на годишни финансови отчети, консолидирани финансови отчети и други актове в Търговския регистър при Агенцията по Вписванията

  • Участие в общи събрания и водене на дружествени книги и протоколи от събрания на органите на дружества

  • Комплексно правно обслужване на абонаментен план на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, юридически лица с нестопанска цел и други

  • Консултация и участие в търговски преговори и търговски сделки, подготовка на договори за кредитни обезпечения, банкови сделки, обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози, правни анализи по приватизационни сделки

  • Проучване на условията за участие и подготовка на тръжни документи за обявени търгове и конкурси по реда на Закона за обществените поръчки

  • Представителство в процедури и снабдяване с лицензи и разрешителни за дейности

  • Защита интересите на дружеството в съдебни процеси, образуване и водене на заповедни производства и на изпълнителни дела за събиране на вземания.

  • Екзекватура - признаване на чуждестранни съдебни решения в областта на фирмените отношения

  • Други казуси от материята

  •  

   Използвайки услугите на кантората ни ще получите ОТСТЪПКА от 50 % от всички държавни такси, дължими в полза на Търговския регистър.

ТАКСИ

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.