LOGO Не е достатъчно да се говори за справедливост,
човек трябва да вярва в нея ...
И не е достатъчно да вярва в справедливостта,
човек трябва да се бори за нея ...

gb ru
Телефон: +359 52 600 650
Мобилен: +359 888 478 063

Административно право и процес

Предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

  • Представителство пред държавни и общински органи за издаване на административен акт.

  • Снабдяване с документи, разрешителни, лицензи, регистрации, актове и др.

  • Съдействие пред административни органи за постигане на споразумение за заместване или обезсилване на административен акт

  • Защита правата на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове на административни органи и длъжностни лица

  • Оспорване на административни актове по административен ред

  • Обжалване на административни актове и наказателни постановления по съдебен ред

  • Консултации по издаване и оспорване на административни актове по Закона за устройство на територията, във връзка с териториално - устройствени планове, разрешаване и реализация на строителство и др., по данъчни и осигурителни закони, във връзка с ревизионни актове за възлагане на данъчни и осигурителни задължения и др., по Закона за обществените поръчки, във връзка с подготовка на документи за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки

  • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани, във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ, регистрация на търговски представителства и др.

  • Други казуси от материята

ТАКСИ

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.