LOGO Не е достатъчно да се говори за справедливост,
човек трябва да вярва в нея ...
И не е достатъчно да вярва в справедливостта,
човек трябва да се бори за нея ...

gb ru
Телефон: +359 52 600 650
Мобилен: +359 888 478 063

Изпълнително производство и събиране на вземания

Предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

  • Процесуално представителство за снабдяване с изпълнителен лист

  • Заповедно производство за издаване на заповед за изпълнение или на заповед за незабавано изпълнение и снабдяване с изпълнителен лист.

  • Образуване и водене на изпълнително дело - съдействие за събиране на вземания от фирми или физически лица, чрез държавен или частен съдебен изпълнител, извършване на действия по проучване на имущественото състояние на длъжника и обезпечаване на вземанията на кредитора по изпълнителни дела, чрез налагане на запори и възбрани на имущество и вземания на длъжници, като запор на трудово възнаграждение, на банкови сметки, на МПС, на вземания от трети лица, на движими вещи, възбрана на недвижими имоти, опис на имущество, публична продан на имущество на длъжника.

  • Спиране и прекратяване на изпълнителни дела

  • Възражения и частни жалби в заповедни производства за защита правата на длъжника

  • Обжалване действията на съдебен изпълнител.

  • Защита при поръчителство и солидарна отговорност

  • Други казуси от материята

ТАКСИ

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.