LOGO Не е достатъчно да се говори за справедливост,
човек трябва да вярва в нея ...
И не е достатъчно да вярва в справедливостта,
човек трябва да се бори за нея ...

gb ru
Телефон: +359 52 600 650
Мобилен: +359 888 478 063

Полезни връзки

Народно събрание - http://www.parliament.bg/
Президент на Република България-
 http://www.president.bg/
Министерски съвет -
 http://www.government.bg/
Министерство на правосъдието -
 http://www.justice.government.bg/new/
Национален институт на правосъдието -
 http://www.nij.bg/
Международна асоциация на юристите -
 http://www.ibanet.org/
Европейско законодателство -
 http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm
Държавен вестник -
 http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

Върховен касационен съд - http://www.vks.bg/
Върховен административен съд -
 http://www.sac.government.bg/
Софийски апелативен съд  -
 http://acs.court-bg.org/
Апелативен съд  Бургас -
 http://www.bgbas.org/
Апелативен съд Варна -
 http://www.appealcourt-varna.org/
Апелативен съд Пловдив -
 http://www.apelsad-pd.bg/
Апелативен съд Велико Търново -
 http://vtac.court-bg.org/
Окръжен съд Варна -
 http://varna.court-bg.org/
Окръжен съд Пловдив -
 http://www.os-plovdiv.com/
Окръжен съд Пазарджик -
http://www.court-pz.info/
Окръжен съд Хасково -
 http://okrsud.haskovo.net/
Окръжен съд Велико Търново -
 http://vt.court-bg.org/
Окръжен съд София -
 http://sofiadc.court-bg.org/
Cофийски районен съд -
 http://www.srs.justice.bg/
Софийски градски съд -
 http://www.scc.bg/scc/
Административен съд София-град  -
 http://www.admincourtsofia.bg/
Административен съд София –област -
 http://www.asso-bg.net/
Административен съд Варна  -
 http://www.admcourt-varna.com/
Административен съд Бургас -
 http://www.admcourt-bs.org/
Административен съд Пловдив -
 http://www.adms-pv.bg/

 

Правни портали

www.ciela.net
www.apis.bg
www.lex.bg
www.econ.bg
www.juris.free.bg
www.pravovadurzhava.com
www.epi.bg
www.paragraf22.com

 

Регистри

Имотен регистър - http://icadastre.bg/
Търговски регистър -
 http://www.brra.bg/
Регистър на обществените поръчки -
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
Регистър на публичните продажби -
 http://www.sales.bcpea.org/
Висш адвокатски съвет -
 http://www.vas.bg/
Висш съдебен съвет -
 http://www.vss.justice.bg/
Софийска адвокатска колегия -
 http://sak.lex.bg/
Пловдивска адвокатска колегия -
 http://pak.lex.bg/
Варненска адвокатска колегия -
 http://vak.lex.bg/

ТАКСИ

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.